श्री भा.कृ.गोखले
"आमचे गोखले उपाहार गृह १९३२ मध्ये श्री भा.कृ.गोखले यांनी अगदी छोट्या प्रमाणात सुरु केले. आणि अभिमानाची गोष्ट म्हणजे त्याचा ग्राहक परिवार दिवसें दिवस वाढतच चालला आहे."

ईतर उपक्रम
 डॉ.बेडेकर मराठी शाळेजवळ
सारस्वत बँकेसमोर
नौपाडा, ठाणे (प)